Board of Directors

SPTM's Board of Directors

  1. Shri. Rajendra Sidhaye
  2. Shri. Harshad Abhyankar
  3. Shri. Makarand Mhaiskar
  4. Shri. Mangesh Tendulkar
  5. Shri. Mukund Awati
  6. Shri. Nikhil Phadke
  7. Shri. Ninad Patil
  8. Shri. Nitin Khamamkar
  9. Smt.  Sujata Tilak